Шилэн данс нийт 40

Сумын Сонгуулийн төсвийн зарцуулалтын мэдээ
2016-06-13 17:26
Аймгийн хорооноос ирүүлсэн төсвийн зарцуулалтын зөвлөмжийн дагуу сургалтанд хамрагдсан 25 ББАСБ-ын ажилтанд нэг өдрийн томилолтын зардал олгов.