ОНХ-ийн сан нийт 6

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2015 онд хийх ажлын жагсаалт
2015-04-03 15:34
Сумын ИТХ-ын 2015 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлаар ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийх ажлын суманд хуваарилсан хөрөнгө оруулалтад төсвийн хасах тодотгол хийж өөрчлөн батлав.
Төмөрбулаг сумын 2014 онд ОНХСангын хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн төсөл арга хэмжээ ажлын тайлан
2014-11-10 10:14
Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Сумын ИТХ-ын шийдвэрийн огноо дугаар 2013 оны батлагдсан төсөв Гэрээний дүн Тендерийн хэмнэлт Гүйцэтгэгч байгууллага Гүйцэтгэгчид олгосон санхүүжилт /мянган төгрөг/ Үлдэгдэл Ажлын..