Санал асуулга

.Таны бодлоор орон нутагт ямар ажил асуудалд иргэдийн оролцоо хамгийн чухал шаардлагатай гэж үзэж байна вэ? (11 нийт санал)

 • ИТХ-ын бодлого, шийдвэр гаргахад /Хөгжлийн болон бусад чиглэлийн/

  27%
 • Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө зарцуулахад

  27%
 • Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд

  9%
 • Зээл тусламж олгоход /Сум хөгжүүлэх сан, бусад хөнгөлөлттэй зээл тусламж/

  0%
 • Төрийн байгууллага, ажилтнуудын ажилд хяналт тавьж, хууль хэрэгжүүлэхэд

  0%
 • Төсөв, хөрөнгийн хуваарилалт, зарцуулалтанд хяналт тавих үйл ажиллагаанд

  36%
 • Бусад санал

  0%

Багт иргэдийн оролцооны сайн дурын “Иргэний зөвлөл” байгуулвал хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй байвал зохижтой вэ? (11 нийт санал)

 • 5 хүртэлх
  45%
 • 5-10 хүртэлх
  54%
 • 10-15 хүртэлх
  0%
 • Өөр санал
  0%

Та багтаа иргэдийн оролцооны сайн дурын идэвхжүүлэгч бүрэлдэхүүнтэй багийн “Иргэний зөвлөл” –ийг ИНХ-аар байгуулах зүйтэй гэж үзэж байна уу?у!/ (10 нийт санал)

 • Дэмжиж байна
  80%
 • Дэмжихгүй байна.
  20%
 • Мэдэхгүй
  0%
 • Бусад саналтай
  0%

Таны сонгосон ИТХ-ын төлөөлөгч сумын ИТХ-аар хэлэлцэх асуудлын талаар санал авч байсан уу? (8 нийт санал)

 • Тиим
  50%
 • Үгүй
  37%
 • Заримдаа
  12%

Багийн “Иргэдийн оролцооны танхим”-ыг ажиллуулах иргэдийн оролцооны сайн дурын идэвхжүүлэгч иргэдийг бэлтгэх сургалт зохион байгуулах нь зүйтэй юу? (10 нийт санал)

 • Дэмжиж байна
  100%
 • Дэмжихгүй байна.
  0%
 • Мэдэхгүй
  0%